Ambitie

In dit programma worden de algemene dekkingsmiddelen verantwoord. Dat zijn middelen die de gemeente met name ontvangt van het Rijk en van burgers en bedrijven, die vrij besteedbaar zijn. Dat in tegenstelling tot de baten die geraamd zijn op de programma’s, die in de meeste gevallen moeten worden besteed aan het doel waarvoor deze zijn ontvangen.

De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente Nieuwegein bestaan op dit moment uit de volgende onderdelen:

  • Treasury: lasten en baten van leningen en beleggingen;
  • Algemene lokale heffingen: onroerende-zaakbelasting, roerende-zaakbelasting, parkeerbelasting en precario;
  • Algemene uitkering uit het Gemeentefonds;
  • Stelposten

Wat willen wij bereiken