Ambitie

Ambitie
Een bedrijvige, toekomstbestendige en aantrekkelijke stad met ruimtelijke kwaliteit en een sterke economie, en een fijn groen woonmilieu waar de huidige en volgende generaties graag willen wonen, werken en ondernemen. De goede balans tussen de verschillende functies in de stad is zodanig dat Nieuwegein een stad is met een goede omgevingskwaliteit in een groene, gezonde, slimme regio waarbij we samen sterker staan dan alleen. We trekken bij deze ambitie dan ook samen op met regiogemeenten, maar ook met inwoners, bedrijven en kennisinstellingen.

Wat willen wij bereiken

Relaties met andere programma's

Programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming:

  • programma Woonwijs
  • Betere Buurten
  • project statushouders (instapwoningen)
  • Herstructurering Sociaal Domein (HSD)-programma's; Versterking eigen kracht & Meedoen naar vermogen

Programma Vrije tijd:

  • Citymarketing
  • Erfgoed & Nieuwe Hollandse Waterlinie

Programma Leefomgeving en Veiligheid:

  • Betere Buurten

Wat doen we samen met de stad, met instellingen en verbonden partijen?

Samenwerkingspartners
U10 : De tien gemeenten, waaronder Nieuwegein, werken in het stedelijke netwerk U10 samen, onder meer op het gebied van Economie, Sociaal domein, Ruimte, Wonen, Energietransitie en duurzaamheid en Mobiliteit. Er is afstemming op het gebied van wonen, zorg/asiel en integratie (i.s.m. bestuurstafel Sociaal Domein) en woonruimteverdeling. Daarbij wordt uitvoering gegeven aan de motie om in alle U10-gemeenten de sociale woningvoorraad uit te breiden. Ook wordt er in U10 samengewerkt op de thema's energiebesparing koopwoningen, circulaire economie en lokale energieopwekking. Aan het onderwerp ruimte wordt uitvoering gegeven aan de ruimtelijk-economische koers (i.s.m. bestuurstafel Economie). De U10 werkt o.a. samen op afspraken over kantoren, bedrijventerreinen en detailhandel, profilering van de U10-regio, een internationale toeristische strategie voor de U10-regio en een ruimtelijk-economische koers (i.s.m. bestuurstafel Ruimte).
U-thuis : U-thuis is de samenwerking van 15 Utrechtse gemeenten om de woningeigenaar te ondersteunen met energiebesparing en duurzaam opwekken van energie. Het regionaal energieloket is hiervoor de digitale ingang voor inwoners voor informatie over het verduurzamen van hun woning.
Coalitie klimaatadaptatie Regio Utrecht : Hierin wordt voor de visie klimaatadaptatie samengewerkt met de veiligheidsregio Utrecht, de provincie, het waterschap en vijf andere Utrechtse gemeenten.
Stichting Mooisticht : Mooisticht geeft de gemeente onafhankelijk advies bij de uitvoering van de welstandstoets bij bouwaanvragen.
Gemeentelijke Monumentencommissie ; adviseert de gemeente over monumenten
Liniebureau Nieuwe Hollandse Waterlinie : We werken samen met vele anderen aan de instandhouding en het vergroten van de bewustwording van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In 2019 hoopt de Nieuwe Hollandse Waterlinie op de UNESCO werelderfgoedlijst te komen als uitbreiding van en aansluiting op de Stelling van Amsterdam .
Economic Board Utrecht (EBU): De EBU verbindt sectoren die elkaar nu nog onvoldoende vinden. In nieuwe coalities koppelt ze bedrijven aan overheden en kennisinstellingen met het doel een groenere, gezondere en slimmere regio en initiatieven die zorgen voor groei, banen en marktaandeel voor het Utrechtse bedrijfsleven.
Stichting Binnenstadsmanagement : Een samenwerkingsverband van de winkeliersvereniging City Plaza, theater De Kom, bibliotheek De Tweede Verdieping, stichting weekmarkten Nieuwegein, wijkplatform, vastgoedeigenaren en de gemeente.
ROC midden Nederland Tech College Nieuwegein : Het Tech College Nieuwegein zorgt voor de opleiding van technisch vakpersoneel waar bij de bedrijven grote behoefte aan is.
Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU): verbindt ondernemersinitiatieven met gemeentelijke herstructureringsplannen. Door publieke initiatieven en investeringen te koppelen aan private investeringen wordt de markt gestimuleerd. De OMU onderzoekt momenteel in Nieuwegein de mogelijkheden om samen te werken in de ontwikkeling van de binnenstad en Rijnhuizen.
Provincie Utrecht: Samen met de provincie hebben we een aanjagende en faciliterende rol om de organische gebiedsontwikkeling in Rijnhuizen van de grond te krijgen. Het Revolving Fund Rijnhuizen (2016/416) is daarvan een voorbeeld.
Samen meer rendement :  We werken met de Provincie Utrecht, Utrecht Science Park, EBU en regiogemeenten samen op gebied van acquisitie van internationale bedrijven.

Verbonden partij
Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht : De gemeente Nieuwegein is één van de twaalf deelnemers in de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht. De omgevingsdienst RUD Utrecht is voor Nieuwegein het loket voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van milieu, voor het basistakenpakket. Deelname in een omgevingsdienst als de RUD Utrecht is een wettelijke plicht voor het basistakenpakket.