Ambitie

Ambitie
Bedrijfsvoering is de drijvende kracht die de gemeentelijke organisatie optimaal laat functioneren. Bedrijfsvoering ondersteunt het primaire proces en zorgt ervoor dat medewerkers en bestuur hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. In Nieuwegein is de bedrijfsvoering grotendeels centraal georganiseerd uit het oogpunt van efficiency en effectiviteit, zodat de vakmensen zoveel mogelijk voor de stad inzetbaar kunnen zijn. De bedrijfsvoering moet, net als de rest van de organisatie, inspelen op de veranderingen in de maatschappij. Het is daarbij de uitdaging de bedrijfsvoering elk jaar weer doelmatiger te organiseren.

Vooralsnog staan de inspanningen in het teken van het op orde brengen van de basis. Dat doen we langs de volgende vier lijnen:

  • Registeren: de gegevens zijn juist, volledig en tijdig (basis op orde en processen lean inrichten)
  • Analyseren: de informatie is toegesneden op het doel (verbeteren kwaliteit van de analyses)
  • Adviseren: de adviezen zijn open, scherp, transparant en gericht op belang van de stand (verbinden inhoud en geld/middelen)
  • Verstrekken: medewerkers hebben de beschikking over die informatie en hulpmiddelen die nodig zijn om hun werk optimaal uit te voeren

Ook in 2018 werken we verder aan de strategische agenda voor de organisatie met de volgende vier pijlers:

  • Basis op orde en gezonde financiën;
  • Meer slagkracht (Lean, digitalisering, innovatie);
  • Werken vanuit de bedoeling: een gedachtegoed waarin de leefwereld (inwoners, instellingen en ondernemers) centraal staat in alles wat we doen, maar ook de waardevolle aspecten van de systeemwereld (wet en regelgeving) behouden blijven;
  • (Netwerk)samenwerking met de regio.

Voor de bedrijfsvoering betekent dit dat we binnen de wettelijke en financiële kaders de primaire processen (inhoudelijke afdelingen) zo ondersteunen dat zij optimaal kunnen bijdragen aan de Nieuwegeinse samenleving.

Wat willen wij bereiken

Relaties met andere programma's

Alle kosten voor de bedrijfsvoering zijn in dit programma opgenomen. Er vindt in de begroting geen doorbelasting van kosten plaats.