Opzet programma's
Voor u ligt de programmabegroting 2018 van de gemeente Nieuwegein. Deze begroting is een verdere uitwerking van de opzet, zoals die voor de begroting 2017 is vastgesteld. Wij hebben bij het invullen van de programma's in de begroting zoveel mogelijk gestreefd naar een gelijke indeling. Die indeling per programma is schematisch gezien als volgt:

Voor wat betreft de cijfers wordt per programma een vergelijking gemaakt met die van de begroting 2017. De belangrijkste mutaties worden daarbij verklaard. Kleinere mutaties worden niet verder toegelicht. Vergelijking met de jaarrekening 2016 is door de andere indeling nog niet mogelijk.

Indicatoren
Om te kunnen meten in hoeverre de in de begroting opgenomen doelen en activiteiten zijn gehaald, zijn in de begroting indicatoren opgenomen. Wij onderscheiden daarbij twee soorten indicatoren:

Effectindicatoren
Effectindicatoren meten de gevolgen van de gerealiseerde doelstellingen. Zij gaan met name over de vraag “Wat willen we bereiken?”. Bijhorende vragen zijn “Wat is het resultaat van het gevoerde beleid?” en “Zijn de gerealiseerde effecten overeenkomstig de streefdoelen?”.

Prestatie-indicatoren
Prestatie-indicatoren hebben betrekking op de vraag “Wat gaan we daarvoor doen?”. De indicator richt zich op het resultaat van ingezette activiteiten en meet in welke mate de doelstelling van het productieproces wordt bereikt. Hierbij is het wel van belang dat de prestatie door de gemeente beïnvloed kan worden.

Bij de Kadernota hebben wij u geïnformeerd over de nieuwe indicatoren en de waarden die in de nulmeting over 2017 zijn gemeten. Deze zijn gebruikt om de streefwaarden voor de begroting 2018 te bepalen.