Ambitie

Ambitie
Wij dragen er aan bij dat mensen zich zinvol en gezond kunnen ontspannen, in hun vrije tijd van alles kunnen ondernemen en anderen kunnen ontmoeten. Zaken als sport, cultuur en recreatie dragen bovendien bij aan de sociale samenhang en een prettig stedelijk leefklimaat. Het effect moet zijn dat Nieuwegein een stad is waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, energie hebben en ruimte voelen om met elkaar iets te ondernemen en voor elkaar iets te betekenen.

Wat willen wij bereiken

Relaties met andere programma's

Wonen en Economie:
Stadspromotie & Citymarketing hebben een relatie met Cultuur, Toerisme & Recreatie.

Versterking eigen kracht, Ondersteuning & Bescherming:
Beide programma’s stellen samen mensen in staat (zo lang mogelijk) zelfstandig hun leven vorm te geven, van hun 0-de tot hun laatste levensjaar. We geven mensen ruimte om hun eigen keuzes te maken, zich te ontspannen en op eigen kracht naar oplossingen te zoeken. We helpen ze problemen te voorkomen (preventie) en bieden ondersteuning waar dat nodig is. We grijpen in als mensen niet veilig kunnen opgroeien, als volwassenen niet voor zichzelf kunnen zorgen en/ of anderen in gevaar brengen, of buiten de wet opereren. Het effect is dat Nieuwegein een prettige stad is om te leven en om op te groeien. Waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, energie hebben door een zinvolle vrije tijdsbesteding en de ruimte hebben en voelen om iets met elkaar te ondernemen; iets voor elkaar te betekenen. Zo doen mensen minder een beroep op zorg en ondersteuning.
Voor wat betreft de optimalisatie van onderwijshuisvesting & sportaccommodaties geldt dat dit beschreven is in het programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning & Bescherming (inclusief financiële aspecten), in het programma Vrije Tijd is in dit kader slechts de inhoudelijke tekst over de sportaccommodaties opgenomen.

Wat doen we samen met de stad, met instellingen en verbonden partijen?

Veel van de activiteiten van het programma Vrije Tijd worden uitgevoerd door instellingen die van de gemeente een financiële bijdrage ontvangen (in de vorm van subsidie, exploitatiebijdrage en/of huur). Denk hierbij bijvoorbeeld aan stichting DE KOM, Bibliotheek De Tweede Verdieping, NV Sportinrichtingen Nieuwegein (Verbindion), 't Veerhuis, Museumwerf Vreeswijk, Museum Warsenhoeck, Vreeswijks Museum, recreatieschap De Stichtse Groenlanden enzovoort.

Natuurlijk zijn er ook veel vrijwilligers actief binnen het programma Vrije Tijd, zoals bij sportverenigingen, verenigingen voor amateurkunst e.d.