ABP: Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
BBV: Besluit Begroting en Verantwoording
BghU: Belastingsamenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht
BRP: Basisregistratie Personen
BUIG: Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten
EBU: Economic Board Utrecht
Fido: Wet Financiering decentrale overheden
GDI: Generieke Digitale Infrastructuur
GGZ: Geestelijke Gezondheidszorg
Gip: Grondstoffeninzamelplan
GrEX: Grondexploitatie
HSD: Herstructurering Sociaal Domein
IJGZ: Integrale jeugdgezondheidszorg
IKB: Individueel keuze Budget
KOEK: Klimmen op Eigen Kracht
kUS: kennisplatform Utrecht Sociaal
MEC: Milieu-educatief centrum
MIP: Meerjaren-investeringsplan
MJOP: Meerjaren-onderhoudsplan
NHW: Nieuwe Hollandse Waterlinie
NIEGG: Niet in exploitatie genomen gronden
PEX: Parkeerexploitatie
PMD: Plastic, metaal en drankverpakkingen
RMC: Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voor voortijdig schoolverlaters
RUD: Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht
Ruddo: regeling Uitzettingen en derivaten decentrale overheden
SROI: Social Return on Investment
VEX: Vastgoedexploitatie
VRI: Verkeersregelinstallatie
VTH: Veiligheid, Toezicht en Handhaving
VVE: Voor- en Vroegschoolse Educatie
WIL: Werk en Inkomen Lekstroom
Winnet: Water Innovatie Netwerk
Wmo: Wet Maatschappelijke Ondersteuning