Materieel evenwicht van de begroting houdt in dat structurele lasten met structurele baten zijn gedekt. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de incidentele baten en lasten die in de begroting 2018 zijn opgenomen.

Incidentele lasten

2018

2019

2020

2021

Kosten oude en nieuwe raad

25.000

Invoering omgevingswet

500.000

500.000

500.000

Aanschaffingen Stadstoezicht

49.000

24.000

Cultuurvisie

42.000

Kosten verkiezingen *)

40.400

-40.600

HSD 1. Eigenwijks

250.000

pm 

pm 

pm 

HSD 2. Meedoen naar vermogen

500.000

pm 

pm 

pm 

HSD 3. Iedereen doet mee

400.000

pm 

pm 

pm 

HSD 4. Kansen voor de jeugd

400.000

pm 

pm 

pm 

HSD 5. Woonwijs

350.000

pm 

pm 

pm 

HSD 6. Facilitair

200.000

pm 

pm 

pm 

Ontwikkelen brede toegang

150.000

pm 

pm 

pm 

Kenniswerk ontwikkelen

200.000

pm 

pm 

pm 

Incidenteel onderzoek en advies

150.000

pm 

pm 

pm 

Onderzoek en advies planontwikkeling

57.500

Budget 1.600 woningen

14.900

Invoering Omgevingswet

100.000

Energieneutraal Nieuwegein

300.000

Dienstverlening en Lean

250.000

250.000

250.000

250.000

Openbare orde en veiligheid

52.000

26.000

ICT

410.000

385.000

260.000

4.400.400

1.201.400

969.400

274.000

Incidentele baten

0

0

0

0

Saldo incidentele baten - lasten

-4.400.400

-1.201.400

-969.400

-274.000

Reservemutaties

Onttrekking Algemene reserve

100.000

Onttrekking reserve Luchtkwaliteit

30.000

Onttrekking reserve Sociaal Domein

2.600.000

pm

pm

pm

Onttrekking reserve 1600 woningen

14.800

Onttrekking reserve Cultuurvisie

42.000

Saldo incidenteel na reservemutaties

-1.613.600

-1.201.400

-969.400

-274.000

*) In 2019 worden twee verkiezingen voorzien en in 2020 geen.

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat voor alle jaren de incidentele lasten gelijk zijn aan of hoger dan de incidentele baten.