Reserves

Stand
1 jan 2018

storting 2018

onttrekk. 2018

Prognose 31 dec 2018

storting 2019

onttrekk. 2019

Prognose 31 dec 2019

storting 2020

onttrekk. 2020

Prognose 31 dec 2020

storting 2021

onttrekk. 2021

Prognose 31 dec 2021

Algemene reserve

        6.317

               -  

           100

        6.217

               -  

               -  

        6.217

               -  

               -  

        6.217

               -  

               -  

        6.217

Reserve grondbedrijf

        7.592

           197

               -  

        7.789

           204

               -  

        7.993

               -  

               -  

        7.993

               -  

               -  

        7.993

Reserve dekking kapitaallasten

     44.204

        3.243

        3.887

     43.560

               -  

        3.887

     39.674

               -  

        3.887

     35.787

               -  

        3.887

     31.900

Reserve kunst en cultuur binnenstad

           359

               -  

               -  

           359

               -  

               -  

           359

               -  

               -  

           359

               -  

               -  

           359

Reserve Betere Buurten

        4.415

               -  

        1.169

        3.245

               -  

           326

        2.919

        1.875

           325

        4.469

        1.875

           324

        6.020

Reserve maatregelen luchtkwaliteit

           111

               -  

              30

              81

               -  

               -  

              81

               -  

               -  

              81

               -  

               -  

              81

Reserve urgentieprogr.1600 woningen

              15

               -  

              15

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

Reserve stadshuis en theater

        3.243

      -3.243

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

Reserve parkeren

        3.382

               -  

           651

        2.732

               -  

           442

        2.290

               -  

           260

        2.029

               -  

           260

        1.769

Reserve actieplan geluid

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

Reserve startersleningen

           352

               -  

              98

           254

               -  

              74

           179

               -  

              50

           129

               -  

              50

              79

Reserve Cultuurvisie

           101

               -  

              71

              30

               -  

               -  

              30

               -  

               -  

              30

               -  

               -  

              30

Reserve scholen/maatschapp.vastgoed

        1.800

               -  

               -  

        1.800

               -  

               -  

        1.800

               -  

               -  

        1.800

               -  

               -  

        1.800

Reserve sociaal domein

     11.296

               -  

        2.577

        8.719

               -  

              87

        8.632

              65

               -  

        8.697

           261

               -  

        8.959

Reserve woonwijs

           800

               -  

               -  

           800

               -  

               -  

           800

               -  

               -  

           800

               -  

               -  

           800

TOTAAL RESERVES

     83.986

           197

        8.597

     75.586

           204

        4.815

     70.974

        1.940

        4.523

     68.391

        2.136

        4.521

     66.006

Toelichting reservetoevoegingen

In de begroting 2018 is de volgende toevoeging aan bestemmingsreserves geraamd:

  • Het begrote resultaat van het Grondbedrijf wordt in de jaren van het meerjarenperspectief gestort in de reserve Grondbedrijf.
  • Conform de eerdere besluitvorming daarover wordt met ingang van 2020 jaarlijks een bedrag van € 1.875.000 gestort in de reserve Betere buurten.

Toelichting reserveonttrekkingen

  • De onttrekking aan de algemene reserve betreft het besluit in de begroting 2017 om € 100.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de omgevingswet.
  • De reserve kapitaallasten is gevormd voor de dekking van een aantal kapitaallasten in de begroting. Jaarlijks wordt daarvoor een bedrag onttrokken aan deze reserve. Bij de Kadernota hebben wij u voorgesteld om deze reserve samen te voegen met die ten behoeve van de aanloopverliezen van het Stadshuis en theater. Deze nieuwe reserve wordt vanaf 2022 evenredig aan de jaarlijkse verlaging van de kapitaallasten van het Stadshuis afgebouwd. Hiermee wordt voorkomen dat deze reserve op één moment zijn uitgeput en er dan een gat in de dekking van de begroting ontstaat.
  • De onttrekking aan de reserve Betere buurten betreft de geraamde lasten voor de aanpak van de eerste drie wijken.
  • Vanwege het "hek" rond het sociaal domein worden vooralsnog de nadelen en voordelen daarbinnen verrekend met de reserve. Voor 2018 betreft dat een onttrekking van € 2.577.000 vanwege de geraamde kosten voor de transitieprogramma's. Ook voor 2019 is er een onttrekking geraamd. Vanaf 2020 is er sprake van stortingen in de reserve.
  • De onttrekking aan de reserve Parkeren is gebaseerd op de vastgestelde parkeerexploitatie, die eind 2016 is herijkt.
  • In 2015 is besloten tot een nieuwe tranche van startersleningen. Voor de kosten hiervan is een reserve gevormd, waarvan hier de benodigde onttrekkingen worden geraamd.
  • De onttrekking aan de reserve cultuurvisie is conform vastgesteld raadsbesluit uit 2015.