Omschrijving  (bedragen X € 1.000)

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

Activa

Immateriele activa

663

663

663

663

663

Vaste activa

materiele vaste activa

231.817

243.853

235.710

233.494

224.950

financiele vaste activa

16.058

17.238

17.167

17.096

17.026

Totaal vaste activa

247.876

261.090

252.877

250.591

241.976

Vlottende activa

Onderhanden werk

38.119

41.425

43.204

47.070

49.786

Vorderingen

32.951

32.951

32.951

32.951

32.951

Liquide middelen

25.000

25.000

12.000

1.000

1.000

Voorraden

2.606

2.606

2.606

2.606

2.606

Totaal vlottende activa

98.676

101.982

90.761

83.627

86.343

Totaal activa

346.551

363.072

343.637

334.217

328.319

Passiva

Vaste Passiva

Eigen vermogen

83.986

75.586

70.974

68.601

66.433

Voorzieningen

14.081

14.674

14.494

14.948

16.348

Langlopende leningen

158.500

153.500

138.500

111.500

97.500

Saldo van de rekening baten en lasten

66.475

95.802

96.160

102.659

111.529

Waarborgsommen

Totaal vaste passiva

323.041

339.562

320.127

297.707

291.809

Vlottende passiva

Kasgeldleningen en banksaldi

2.832

2.832

2.832

15.832

15.832

Overige 

20.678

20.678

20.678

20.678

20.678

Totaal passiva

346.551

363.072

343.637

334.217

328.319