Bezuinigingsmaatregelen
Op het onderhoud van kapitaalgoederen zijn de afgelopen jaren bezuinigingen doorgevoerd. Deze bezuinigingen waren hoofdzakelijk een financiële overweging waarbij de consequenties in mindere mate belicht zijn. Nadat een aantal maatregelen in het groen niet meer werden uitgevoerd, werd dit voor onze inwoners zicht- en merkbaar. De inwonertevredenheid daalde, het aantal klachten nam toe. Bij het amendement “Schone Stad” is geld besteed voor een schoner aanblik van de stad. Naar aanleiding hiervan heeft het openbaar domein de opdracht gekregen een onderbouwing te maken voor een structurele invulling. Deze onderbouwing is bij de Kadernota 2018 gegeven.

Kadernota 2018
Het Openbaar Domein heeft in de Kadernota 2018 inzichtelijk gemaakt waar er financiële tekorten zijn voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Voor een structurele invulling is € 1,46 miljoen benodigd met een investering/achterstand van ongeveer € 2,4 miljoen. Bij de kadernota 2018 is besloten structureel € 500.000 beschikbaar te stellen voor de onderdelen Groen, Schoon en Spelen. Daarbij is eenmalig in 2018 een bedrag beschikbaar gesteld van € 330.000,- voor het onderdeel groen en specifiek voor de bestrijding van ongewenste begroeiing.

Kadernota 2019
In 2018 wordt een integrale nota kapitaalgoederen aangeboden, inclusief het gemeentelijk vastgoed. Hierbij wordt nogmaals een voorstel gedaan voor een structurele invulling. Hiervoor is bij de voorjaarsnota € 100.000 beschikbaar gesteld om de in de beheerplannen voorgestelde maatregelen c.q. financiële middelen te toetsen op realiteit en anderzijds te onderzoeken hoe onze gevraagde beheermiddelen zich verhouden tot andere vergelijkbare gemeenten. Het onderzoek moet ertoe leiden dat we u bij de kadernota 2019 een voorstel doen dat zowel op effectiviteit als op efficiëntie is getoetst. In het financieel perspectief hebben wij aangegeven dat wij dan ook met een structurele invulling komen voor de onderdelen die wij op grond van de aanpassingen in het BBV voortaan moeten activeren.

Kapitaalgoederen

Programma

Beleidskader + looptijd

Kwaliteits
niveau/
ambitie

Toelichting

Wegen en Parkpaden

Leefomgeving en Veiligheid

Beheerplan wegen 2010 – 2019

Conform beheerplan.
Gemiddeld beeldkwaliteit B (CROW norm)

Wordt eens in de vijf jaar geactualiseerd. Volgende actualisatie vindt plaats in 2019

Bruggen, tunnels en viaducten

Leefomgeving en Veiligheid

Beheerplan 2010 – 2019

Conform beheerplan.
Gemiddeld beeldkwaliteit B (CROW norm)

Wordt eens in de vijf jaar geactualiseerd. Volgende actualisatie vindt plaats in 2019

Bebording en bebakening

Leefomgeving en Veiligheid

Beheerplan bebording en bebakening, 2007

Conform beheerplan. Gemiddeld beeldkwaliteit B (CROW norm)

De realisatie van het beheerplan behelst de vervanging van de borden in alle wijken. De laatste wijk staat in 2022 gepland.

Beschoeiingen

Leefomgeving en Veiligheid

Beheerplan beschoeiing, 2016

Conform beheerplan.

Wordt eens in de vijf jaar geactualiseerd. Volgende actualisatie vindt plaats in 2021

Geluidschermen

Wonen en Economie

Actieplan geluid 2013

Niet van toepassing

In 2018 zal nieuwe actieplan geluid worden opgesteld

Riolering

Leefomgeving en Veiligheid

  • verbreed Gemeentelijk rioleringsplan 2014-2018
  • Nota Watervisie 2004
  • Nota Waterplan 2006
  • Baggerplan tertiaire watergangen 2014-2018

Wet milieubeheer en Waterwet
Robuust en gezond openbaar watersysteem

Het riolerings- en baggerplan worden in 2018 geactualiseerd.

Speelvoorzieningen

Leefomgeving en Veiligheid

Speelruimtebeleidsplan Nieuwegein 1999–2009

Normering speelvoorzieningen 2004 (2004-085)

Aantrekkelijke en uitdagende speelvoorzieningen
conform het warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

Het speelruimtebeleidsplan wordt in 2018 geactualiseerd.

Op basis van jaarlijkse veilig-heidsinspecties wordt de prioritering van het onderhoud inclusief vervanging bepaald

Groen

Leefomgeving en Veiligheid

Groenstructuurplan
Bomenverordening/
bomenlijst/
Bomenbeschermingsplan 2012

B-niveau (IBOR en CROW)

Onderstaande kaders worden in 2017/2018 geactualiseerd
Bomenverordening/
bomenlijst/
Bomenbeschermingsplan 2012

Gebouwen/accom-modaties
Stadshuis, theater en parkeergarages Binnenstad

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming;
Wonen en Economie;
Bedrijfsvoering.

Meerjarenonderhoudsplannen 2012-2021

Kwaliteitsniveau 2

Kwaliteitsniveau 2: de kwaliteit is goed of beter
Actualisatie 2018

Gebouwen/accom-modaties met een maatschappelijke functie

Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming.

Meerjarenonderhoudsplannen 2014-2023 en voor onderwijs de IHPO-Herijking 2008

Kwaliteitsniveau 4

Kwaliteitsniveau 4: de kwaliteit is matig of beter
Actualisatie 2018

Gebouwen/accom-modaties – overige gebouwen

Diverse programma’s

Gemeentewerf:
Meerjarenonderhoudsplan 2016-2025
Overige: Meerjarenonder-houdsplannen 2014-2023

Gemeentewerf kwaliteitsniveau 2

Overige kwaliteitsniveau 4

Kwaliteitsniveau 2:
de kwaliteit is goed of beter
Kwaliteitsniveau 4: de kwaliteit is matig of beter
Actualisatie 2018

Onderhoudsvoorzieningen gemeentelijk vastgoed
Beleidskader : vanuit de vastgoedexploitaties van het gemeentelijk vastgoed wordt ten behoeve van het onderhoud voor elk gebouw gedoteerd aan één van de onderhoudsvoorzieningen:

  1. Onderhoudsvoorziening Stadshuis
  2. Onderhoudsvoorziening Theater
  3. Onderhoudsvoorziening Parkeergarages Binnenstad
  4. Onderhoudsvoorziening Binnensportaccommodaties
  5. Onderhoudsvoorziening Buitensportaccommodaties en Sportvelden
  6. Onderhoudsvoorziening Overige gebouwen

De dotaties zijn gebaseerd op Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP). Voor elk gebouw is een MJOP op basis van conditiemeting cf. NEN 2767 opgesteld. De jaarlijkse dotaties zijn het gemiddelde bedrag per jaar van de totale onderhoudskosten over 10 jaar van elk gebouw.

Kapitaalgoederen

Beleidskader + looptijd

Kwaliteitsniveau/ambitie

Stadshuis en Theater
Brede School De Lotus
Gemeentewerf

in 2018 actualisering MJOP's voor de periode 2018 t/m 2027

conditieniveau 2
(de kwaliteit is goed of beter)

Overige gebouwen

in 2018 actualisering MJOP's voor de periode 2018 t/m 2027

conditieniveau 3
(de kwaliteit is redelijk of beter)

Financiële consequenties en vertaling naar de begroting
De voorzieningen zijn gevormd om de kosten voor het technisch onderhoud van het vastgoed door de jaren heen te kunnen egaliseren. Voor elk gebouw is er een MJOP met een planhorizon van 10 jaar. Met niet-verrekenbare BTW wordt bij de dotaties, en dus ook bij de onderhoudsvoorzieningen, rekening gehouden. De MJOP’s worden in 2018 en daarna elke 4 jaar geactualiseerd en ter vaststelling aan de raad voorgelegd, waarmee telkens de hoogte van de onderhoudsvoorzieningen, en daarmee van de jaarlijkse dotaties, wordt bepaald.