Ambitie

Ambitie
Het programma wil dat mensen in Nieuwegein zoveel als mogelijk op eigen kracht kunnen leven. En als dat (even) niet lukt, ondersteuning krijgen en bescherming als dat nodig is. Dat houdt in zo lang - en zo vroeg- mogelijk zelfstandig hun leven vorm kunnen geven. We bieden inwoners leermogelijkheden en -ruimte om hun eigen keuzes te maken en op eigen kracht problemen op te lossen. We helpen ze problemen te voorkomen (preventie) en bieden ondersteuning waar dat nodig is. We bieden bescherming door in te grijpen als kinderen niet veilig kunnen opgroeien, als volwassenen niet voor zichzelf kunnen zorgen en/of anderen in gevaar brengen, of buiten de wet opereren. Zorg en ondersteuning op maat als het nodig is.

Deze ambitie vereist dat het sociaal domein anders functioneert dan in het verleden. Na drie jaar werken in het 'nieuwe' sociaal domein, wordt het tijd om opnieuw te kijken naar de verhouding tussen algemeen toegankelijke voorzieningen en maatwerk. Ook de werk- en organisatievormen in het sociaal domein blijven in ontwikkeling. Nieuwe organisaties hebben effect op hun omgeving en we kijken dus zorgvuldig naar samenhang en interactie met bestaande organisaties. Dit werkt evenwel twee kanten op. Ook bestaande organisaties moeten zich aanpassen aan de veranderende omgeving. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor WIL.

In de Transformatieagenda 2017-2020 zijn de strategie en uitgangspunten voor het vervolg van de opgaven in het sociaal domein geschetst. De transformatie-agenda is een samenhangend kader waarin de inwoner en zijn leefgebieden (gezondheid, zelfredzaamheid, participatie, opvoeding, wonen en inkomen) centraal staan in de aanpak. Hiermee geven we in de volle breedte invulling aan de tweede fase van de transformatie, maar ontstaat ook een duidelijk kader van waaruit cross-overs naar andere ontwikkelingen  (zoals Omgevingswet, woningbouw, economie) ontstaan. Ook wordt daarin aangegeven hoe wij de ontwikkelingen in het sociaal domein monitoren en de effecten van onze inzet laten onderzoeken. Op deze wetenschappelijke monitoring en begeleiding van onze activiteiten gaan wij in de paragraaf Samenwerkingspartners in. De activiteiten die we in 2018 uitvoeren, staan hieronder ('wat gaan we daarvoor doen') geordend naar de onderdelen van deze agenda.  

Voor de Transformatieagenda zijn voor 2017 en 2018 middelen gereserveerd. Voor de jaren daarna moet in 2018 besluitvorming plaatsvinden, in samenhang met het verloop van de reserve Sociaal Domein.

Wat willen wij bereiken

Relaties met andere programma's

Bestuur en Dienstverlening:

 • Pilot samenvoeging uitvoerende werkzaamheden Gebiedsgericht werken en EigenWijks Nieuwegein in 1 team Wijkadviseurs.
 • Regionale samenwerking (Lekstroom, U10, Agenda Stad, kUS).
 • Het stimuleren van en ruimte geven aan (bewoners)initiatieven.

Wonen en Economie:

 • Programma Woonwijs.
 • Onderwijs.
 • Schuldproblematiek en werkloosheid (inkomen, dagbesteding, beschut werk).
 • Economische kansen van vergrijzing en gezondheid (citydeal Health Hub).

Leefomgeving en Veiligheid:

 • Het verbeteren van de openbare ruimte voor ouderen/inwoners met een beperking met Betere Buurten.
 • Ketenregie op casussen waarin overlast of criminaliteit dominant is en tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Vrije tijd:

 • Beide programma’s stellen samen mensen in staat (zo lang mogelijk) zelfstandig hun leven vorm te geven, van hun 0-de tot hun laatste levensjaar. We geven mensen ruimte om hun eigen keuzes te maken, zich te ontspannen en op eigen kracht naar oplossingen te zoeken. We helpen ze problemen te voorkomen (preventie) en bieden ondersteuning waar dat nodig is. We grijpen in als mensen niet veilig kunnen opgroeien, als volwassenen niet voor zichzelf kunnen zorgen en/ of anderen in gevaar brengen, of buiten de wet opereren. Het effect is dat Nieuwegein een prettige stad is om te leven en om op te groeien. Waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, energie hebben door een zinvolle vrije tijdsbesteding en de ruimte hebben en voelen om iets met elkaar te ondernemen; iets voor elkaar te betekenen. Zo doen mensen minder een beroep op zorg en ondersteuning. Verder het stimuleren van en ruimte geven aan (bewoners)initiatieven.
 • Voor wat betreft de optimalisatie van onderwijshuisvesting & sportaccommodaties geldt dat dit beschreven is in het programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning & Bescherming (inclusief financiële aspecten), in het programma Vrije Tijd is in dit kader slechts de inhoudelijke tekst over de sportaccommodaties opgenomen.

Wat doen we samen met de stad, met instellingen en verbonden partijen?

Versterking eigen kracht: de basis
Met dit programma versterken we de samenwerking met anderen: onze inwoners, ondernemers, (organisaties van) vrijwilligers en professionals, regiogemeenten (Lekstroom, U10), de landelijke overheid, zorgverzekeraar en kennisinstellingen. We maken nog te weinig gebruik van elkaars kennis, ervaring en deskundigheid. We zorgen samen dat inwoners zich kunnen ontwikkelen, elkaar kunnen ontmoeten, samen kunnen ontspannen, vrijwilligers ondersteund worden en mensen snel advies of een luisterend oor krijgen. En wij werken samen met anderen aan het actualiseren van de onderwijs- en sportvoorzieningen.
De subsidies aan de vele vrijwilligersorganisaties en bijvoorbeeld Movactor en Vitras richten wij meer op activiteiten die leiden tot versterking van eigen kracht van inwoners en vrijwillige inzet.

Voor de gemeenten in Lekstroom en U10 geldt dat onze inwoners de gemeentegrens in hun dagelijkse bezigheden vaak overschrijden. Wij willen onze inwoners daadwerkelijk centraal stellen, en zullen dat dus zelf ook moeten doen: fysiek en mentaal. Wij zijn een actieve en betrouwbare partner in de regionale samenwerking.

Met inwoners en de partners in de netwerkorganisatie Lijfstyle (eerstelijns gezondheidszorg, sport)
investeren wij in positieve gezondheid van de inwoners.

Ondersteuning
Als inwoners ondersteuning nodig hebben, kan deze geboden worden door organisaties waar de gemeente een relatie mee heeft. Op het gebied van werk en inkomen, zijn wij lid van de gemeenschappelijke regelingen Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) en PAUW (beschut werk). WIL helpt inwoners actief aan een werkervaringsplek, een reguliere baan (incl. SROI) of een ‘afspraak’- ofwel garantiebaan. Jongeren worden met voorrang naar werk of een opleiding begeleid.
Voor ouderen en mensen met een beperking hebben wij afspraken met zorgorganisaties en aanbieders van hulp bij het huishouden. Voor jeugd hebben wij ook afspraken met zorgorganisaties. Voor inkoop van ondersteuning maken wij deels gebruik van de regionale samenwerking in de Lekstroom. Voor de backoffice Jeugd hebben wij afspraken met de gemeente Houten als regionale gastgemeente. Onze inzet ten aanzien van ondersteuning is om deze te transformeren en meer uit te laten gaan van de eigen kracht van inwoners en hun omgeving dan van het eigen professionele aanbod.  

Bescherming
Rond huiselijk geweld en kindermishandeling werken we samen met het Lijfstylenetwerk, Samen Veilig Midden-Nederland (waaronder Veilig Thuis Utrecht en SAVE-team Nieuwegein vallen) en Stichting Geynwijs. We vergroten de bewustwording van van vrijwilligers en professionals en verkleinen de handelingsverlegenheid. Bij het structureel en in samenhang aanpakken van problematiek werken we met vele instellingen samen, waaronder bijvoorbeeld de woningcorporaties, WIL, politie en MOvactor. Voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen werken we als Lekstroomgemeenten samen met centrumgemeente Utrecht.

Wetenschappelijke begeleiding van Nieuwegeinse innovatiekracht
Wij zetten ons regionaal in om de samenwerking tussen Utrechtse gemeenten en kennisinstellingen in het sociaal domein te verbeteren (kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS). We gaan lokale uitvoerders en innovators verbinden aan de denkkracht binnen de kennisinstellingen zoals universiteiten en hogescholen. We gaan reflectie vragen op de innovatieve Nieuwegeinse praktijk, laten checken of wat wij hier uitvinden en uitproberen ook werkt. Zo stellen wij afstudeerplekken of een promotieplaats beschikbaar. Wetenschappers zijn zelf ook benieuwd naar wat zich hier in Nieuwegein in het sociaal domein ontwikkelt. Zij willen ook hun nieuwe ideeën van uitvoering voorzien door lokale professionals. Wij willen ze nadrukkelijker bij Nieuwegein betrekken. Via de samenwerking in de citydeal Health Hub (Agenda Stad) kunnen we daarin tevens slimme verbindingen maken met ziekenhuizen en het bedrijfsleven. In pilot(s) gaan we met universiteit Utrecht, jongeren zelf en andere relevante partners onderzoeken hoe we jongeren die het als gevolg van persoonlijke/ omgevingskenmerken niet lukt een zelfstandig leven te leiden, kansen kunnen bieden.