Inleiding

Verbonden partijen zijn volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat of het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Het gemeentelijke beleid met betrekking tot verbonden partijen is vastgelegd in de nota verbonden partijen, die in 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld.

In 2016 heeft een wijziging van het BBV plaatsgevonden, die met ingang dit begrotingsjaar doorgevoerd wordt. Dit betekent dat bij de programma’s in het vorige hoofdstuk de beleidsinformatie en beleidsrisico’s van de verbonden partij zijn opgenomen. In deze paragraaf is een totaaloverzicht van de verbonden partijen opgenomen. Conform het BBV is dit uitgesplitst in 4 categorieën: gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen, coöperaties en vennootschappen en overige verbonden partijen. Na het totaaloverzicht wordt informatie per verbonden partij getoond.

Beleidsontwikkeling

In 2018 zullen wij verder richten op de sturing en controle op de verbonden partijen. Dit doen wij onder andere door het risicomanagement op de verbonden partijen verder door te ontwikkelen en de rollen van eigenaar en opdrachtgever verder te onderscheiden. Ook willen we de informatievoorziening richting raad en college verbeteren. Hierbij worden ook de raadsrapporteurs, die in 2017 zijn benoemd, betrokken. Tot slot willen we in samenwerking met gemeenten in de regio vanuit de gezamenlijkheid de sturing op de verbonden partijen verbeteren.

Samenvattend overzicht van verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)

GGD regio Utrecht (GGDrU)

Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht 2.0

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)

Pauw Bedrijven

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)

Coöperaties en Vennootschappen

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Coöperatie Parkeerservice UA

N.V. Sportinrichtingen Nieuwegein

Vitens

Stichtingen & verenigingen

Geynwijs

Stichting Administratiekantoor Dataland

Overige verbonden partijen

geen

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Naam

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Vestigingsplaats

Den Haag

Doel

Het behouden van substantiële marktaandelen in het Nederlandse publieke en semipublieke domein en het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders.

Openbaar belang

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG bij aan een zo laag mogelijk houden van kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Bestuurlijk belang

-

Financieel belang

Eigen vermogen

Boekjaar: 2018

Begin: € 4.500.000

Eind: € 4.500.000

Vreemd vermogen

Boekjaar: 2018

Begin: € 149.500.000

Eind: € 149.500.000

Financieel resultaat voor bestemming

Risico's

N.v.t

Ontwikkelingen

Onzekere ontwikkeling financieel resultaat en daarmee onzekere winstuitkering voor gemeente. Het resultaat staat onder invloed van een verwachte achterblijvende kredietvraag, een aanhoudend lage rente en stijgende bedrijfslasten om te voldoen aan toenemende (Europese) wet- en regelgeving.

Vitens N.V.

Naam

Vitens N.V.

Vestigingsplaats

Zwolle

Doel

Exploitatie van het grootste drinkwaterbedrijf in Nederland.

Openbaar belang

Het duurzaam leveren van veilig en betrouwbaar drinkwater, het verantwoord omgaan met natuur en milieu, waarbij Vitens als belangrijkste milieuaspecten noemt het voorkomen van verdroging of vernatting, het gebruik van duurzame energie, een verantwoorde omgang met reststoffen en een ecologisch verantwoord beheer van waterwingebieden.

Bestuurlijk belang

Geen, behalve het stemrecht als aandeelhouder.

Financieel belang

Eigen vermogen

Boekjaar: 2018

Begin: € 526,3 mln.

Eind: € 525,7 mln.

Vreemd vermogen

Boekjaar: 2018

Begin: € 1.223,8 mln.

Eind: € 1.233,9 mln.

Financieel resultaat voor bestemming

€ 13 mln.

Risico's

Vitens N.V. streeft naar zo laag mogelijke drinkwatertarieven en naar een resultaat dat toereikend is om rente en dividend te vergoeden aan de vermogensverschaffers. Deze dividenduitkering kan jaarlijks fluctueren.

Ontwikkelingen

In 2018 zal een dividendvoorstel volgen 0,90 cent per aandeel, in plaats van € 3,22 per aandeel in 2017. Het resultaat is in elk geval beduidend lager dan in 2017 (48,5 miljoen euro). Dit komt door de werking van de WACC. Het uit te keren dividend aan aandeelhouders is door de wetgever gekoppeld aan de renteontwikkeling. Het resultaat van de onderneming is verlaagd als gevolg van de verlaging van de drinkwatertarieven.

Stichting Administratiekantoor Dataland BV

Naam

Stichting Administratiekantoor Dataland BV

Vestigingsplaats

Gouda

Doel

De missie van Dataland BV is het realiseren van een landelijke voorziening, die leidt tot het breed toegankelijk en beschikbaar maken van vastgoed- en hieraan gerelateerde gegevens uit het informatiedomein van gemeenten voor de overheid, de burgers en het bedrijfsleven.

Openbaar belang

Het breed toegankelijk en beschikbaar maken van vastgoed en hieraan
behartigd gerelateerde gegevens, voortkomend uit het informatiedomein van gemeenten, voor de overheid, de burgers en het bedrijfsleven.

Bestuurlijk belang

-

Financieel belang

N.v.t.

Eigen vermogen

Boekjaar: 2016

Begin: € 949.000

Eind: € 847.000

Vreemd vermogen

Boekjaar: 2016

Begin: € 485.000

Eind: €607.000

Financieel resultaat voor bestemming

€102.000 negatief (jaarrekening 2016)

Risico's

N.v.t.

Ontwikkelingen

Dataland groeit als het (geo) kenniscentrum dat zich inzet voor de kwaliteitsverbetering van gemeentelijke bedrijfsprocessen en dienstverlening aan burgers en bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan het
ondersteunen van gemeenten bij het gebruik van het stelsel van gemeentelijke basisregistraties (dit jaar start Dataland hier een cursus voor) en het in beeld brengen van het maatschappelijk vastgoed voor
gemeenten (een project samen met het Kadaster dat nu al vorm wordt gegeven).

Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0

Naam

Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0

Vestigingsplaats

Utrecht

Doel

Invulling geven aan een wettelijke plicht.
De omgevingsdienst RUD Utrecht is voor Nieuwegein het loket voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van milieu, voor het Basistakenpakket
Voor dit basistakenpakket is wettelijk geregeld dat gemeenten en provincie dit Basistakenpakket onderbrengen bij een omgevingsdienst.

Openbaar belang

Zorgen dat bedrijven het leefmilieu niet onnodig belasten en er een veilige leefomgeving is voor de mensen.

Bestuurlijk belang

Invulling geven aan de wettelijke plicht de basistaken onder te brengen bij een omgevingsdienst.

Financieel belang

De gemeente Nieuwegein is zowel eigenaar van als opdrachtgever aan de RUD Utrecht. Aandeel 2018 bedraagt € 182.693

Eigen vermogen

Boekjaar: 2018

Begin: € 1.265.000

Eind: € 1.222.000

Vreemd vermogen

Boekjaar: 2018

Begin: € 1.530.000

Eind: € 1.585.000

Financieel resultaat voor bestemming

€ 49.000

Risico's

Hierbij een niet limitatief overzicht van risico’s:
1. outputfinanciering: productie
2. outputfinanciering: kengetallen
3. outputfinanciering: innovatie en ontwikkeling
4. ziekteverzuim
5. Bedrijfsvoering
6. vergrijzing
7. bezuinigingstaakstelling
8. wet- en regelgeving
9. grote incidenten
10. algemene risico's

Ontwikkelingen

In 2018 is er een transitie van lump sum naar outputfinanciering.

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)

Naam

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)

Vestigingsplaats

Soest

Doel

Het RMN is een openbaar lichaam en heeft als doel het realiseren van een effectieve, efficiënte en kwalitatief hoogwaardig en klantvriendelijke uitvoering van de voormalige reinigingsdiensttaken.

Openbaar belang

Het openbaar lichaam heeft tot taak het beheren en in stand houden van de gemeenschappelijke regeling waaruit de volgende taak wordt verricht:
Het inzamelen en bewerken van afvalstoffen.

Bestuurlijk belang

De Colleges van B&W van de deelnemende gemeenten benoemen elk één lid en een plaatsvervangend lid voor het algemeen bestuur. Voor de gemeente Nieuwegein is dit wethouder P.W.M. Snoeren. De voorzitter van het algemeen en tevens voorzitter van het dage

Financieel belang

Voor 2018 bedraagt de bijdrage van Nieuwegein € 3.761.000 (raming 2016 € 3.662.000)

Eigen vermogen

Boekjaar: 2018

Begin: € 1.247.300

Eind: € 1.247.300

Vreemd vermogen

Boekjaar: 2018

Begin: € 11.857.000

Eind: € 13.427.700

Financieel resultaat voor bestemming

0

Risico's

De deelnemende gemeenten dragen naar evenredigheid bij voor wat betreft zeggenschap en financiële risico's. Als belangrijkste risico's zijn gedefinieerd:
* Brandschade wagenpark, i.c. het verschil tussen nieuwwaarde en dagwaarde.
* Ziekteverzuim; er is geen voorziening getroffen en geen verzekering gesloten.

Ontwikkelingen

Afval Verwijdering Utrecht (AVU)

Naam

Afval Verwijdering Utrecht (AVU)

Vestigingsplaats

Utrecht

Doel

Op een doelmatige en uit oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde wijze sturing en uitvoering geven aan het afvalstoffenbeleid in de provincie Utrecht.

Openbaar belang

Het zorgdragen voor een goede, reguliere en milieuverantwoorde verwerking van door de gemeenten ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen en de inzameling van glas, papier en karton, ofwel de inzameling, het overladen, het transport, en de verwerking van huishoudelijke afvalstoffen.

Bestuurlijk belang

Nieuwegein wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door wethouder P.W.M. Snoeren.

Financieel belang

Over 2016 bedroeg het aandeel in de verwerkingskosten AVU € 1.027.899.

Eigen vermogen

Boekjaar: 2018

Begin: € 0

Eind: € 0

Vreemd vermogen

Boekjaar: 2018

Begin: € 10.000.000

Eind: € 11.299.000

Financieel resultaat voor bestemming

Het saldo van de lasten en baten wordt met de deelnemers verrekend.

Risico's

Door het ontbreken van reserves en voorzieningen heeft de AVU geen weerstandsvermogen. Alle in enig jaar gemaakte kosten worden aan de deelnemers doorberekend. Als gevolg hiervan kunnen schommelingen optreden in de jaarlijks te betalen bedragen

Ontwikkelingen

N.v.t.

Coöperatie ParkeerService UA (PSA)

Naam

Coöperatie ParkeerService UA (PSA)

Vestigingsplaats

Amersfoort

Doel

De Coöperatie ParkeerService adviseert haar leden, de gemeenten, slechts over het te voeren parkeerbeleid. De Coöperatie ParkeerService voert vervolgens het lokaal vastgesteld beleid op een zoveel mogelijk gestandaardiseerde en gecentraliseerde wijze uit.

Openbaar belang

Het reguleren van de schaarse parkeerruimte bij de aangesloten leden, waaronder de gemeente Nieuwegein, conform het door de individuele gemeente vastgesteld parkeerbeleid.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt als lid tijdens de ALV vertegenwoordigd door de door de burgemeester aangewezen wethouder. Daarnaast bestaat er een RvC, bestaande uit vijf onafhankelijke leden.

Financieel belang

De kosten van de uitvoeringstaken worden bij de deelnemers in rekening gebracht via een jaarlijkse uitvoeringsopdracht.

Eigen vermogen

Boekjaar: 2018

Begin: Ca. 1 miljoen euro

Eind: Ca. 1 miljoen euro

Vreemd vermogen

Boekjaar: 2018

Begin: n.v.t.

Eind: n.v.t.

Financieel resultaat voor bestemming

€ 602.060 negatief (jaarrekening 2016)

Risico's

Omdat de coöperatie Uitgezonderd Aansprakelijk is (UA), is er geen extern risico bovenop het reguliere risico van onze parkeerexploitatie (PEX), waarvoor reeds bij de bepaling van het weerstandsvermogen van de gemeente rekening is gehouden. Risico’s van aanvullende maatregelen zijn ook opgenomen in onze risicoparagraaf.

Ontwikkelingen

De coöperatie behaalde in 2015 en 2016 een negatief resultaat. De leden hebben in 2017 besloten om het negatieve jaarresultaat naar rato aan te zuiveren en aanvullende maatregelen door te voeren om de financiële situatie van de coöperatie weer op niveau te krijgen en te houden. Per 2017 is hiertoe een transitieproces gestart. Dit proces wordt bekostigd door de leden. Daarnaast wordt door de coöperatie ingezet op een nieuw “verdienmodel” op basis waarvan tekorten in de toekomst worden voorkomen. Dit model heeft vanaf 2018 een kostenverhogend effect op de uitvoeringsopdrachten van de leden. Voor Nieuwegein stijgen de kosten binnen een bandbreedte van € 50K tot € 102K. Pas na vaststelling van de begroting 2018 van de coöperatie (december 2017) zijn de werkelijke kosten bekend. De beoogde kostenstijging is doorgerekend in de PEX en past binnen de kaders die de raad daaraan gesteld heeft.

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Naam

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Vestigingsplaats

Utrecht

Doel

Het doel van deze regeling is het door de Veiligheidsregio Utrecht realiseren van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau van de beheersing van rampen en crises in de Utrechtse gemeenten.

Openbaar belang

De (gemeenschappelijke) belangen van de deelnemende gemeenten worden behartigd ter bevordering en waarborging van de voorbereiding op rampen en crises, met inachtneming van hetgeen in of krachtens de regeling nader is bepaald m.b.t. de taken en bevoegdheden van de veiligheidsregio.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.

Financieel belang

In de meerjarenbegroting van de gemeente Nieuwegein is in 2018 een bedrag beschikbaar ad € 3.210.400

Eigen vermogen

Boekjaar: 2018

Begin: € 5.616.000

Eind: € 5.443.000

Vreemd vermogen

Boekjaar: 2018

Begin: € 62.214.000

Eind: € 72.343.000

Financieel resultaat voor bestemming

€ 1.746.000 (VRU)

Risico's

Binnen de VRU zijn een aantal risico’s gedefinieerd met een financieel gehalte waarvoor uiteindelijk de deelnemende gemeenten aansprakelijk zijn. Hier zijn na inventarisatie de volgende risico’s aan toegevoegd t.w: herverdeeleffecten in verband met nieuwe financieringssystematiek meldkamer, arbeidshygiëne aangaande een verhoogd risico van brandweermensen m.b.t. het opnemen van kankerverwekkende stoffen via de huid en een reservering van €. 50.000 voor de eindheffing Werkkostenregeling (WKR).

Ontwikkelingen

De belangrijker ontwikkelingen voor 2018 zijn:
1. De verdere realisatie van het project Repressieve huisvesting. De organisatie rond het eigendom en het onderhoud van de brandweerkazernes;
2. Gemeentelijke herindeling.  Op basis van alle zienswijzen zal de provincie een herindelingsadvies geven aan de Minister. Afhankelijk van de formatie zal zeer waarschijnlijk een nieuwe ministerraad het wetsvoorstel tot herindeling door zowel de tweede als de eerste kamer leiden. Het streven is een herindeling per 1 januari 2019.
3. Omgevingswet. Met de komst van deze wet zullen we ons ook moeten richten op het gebruik van nieuwe instrumenten die de gemeenten ter beschikking krijgen, te weten Omgevingsvisie en Omgevingsplan, waarmee de benodigde kennis- en vaardigheden voor advisering wijzigt. Ook de invoering van de Wet Kwaliteitsborging Bouw en de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving kunnen leiden tot verandering van de output- en prestatie-eisen die aan het personeel worden gesteld. Tot slot leidt ook de invoering van het programma Stimulerende preventie, zoals beschreven in de visie op de VRU van 2014 tot een verandering van benodigde kwaliteiten van het personeel.
4. Landelijke meldkamerorganisatie
5. De samenwerking veiligheidsregio’s Midden-Nederland. De samenwerking met de veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland wordt geïntensiveerd.
6. Normaliseren rechtspositie ambtenaren.

Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)

Naam

Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)

Vestigingsplaats

Utrecht

Doel

Het opleggen en invorderen van belastingaanslagen voor gemeenten en het hoogheemraadschap.

Openbaar belang

De (gemeenschappelijke) belangen van de deelnemende gemeenten worden behartigd aangaande het opleggen van de diverse gemeentelijke belastingen en de inning hiervan met inachtneming van hetgeen in of krachtens de regeling nader is bepaald m.b.t. de taken en bevoegdheden van de BghU.

Bestuurlijk belang

De gemeente Nieuwegein wordt in het Bestuur vertegenwoordigd door een wethouder. In dit geval door wethouder J.A.N. Gadella.

Financieel belang

Eigen vermogen

Boekjaar: 2018

Begin: € 377.000

Eind: € 377.000

Vreemd vermogen

Boekjaar: 2018

Begin: € 5.250.000

Eind: € 5.250.000

Financieel resultaat voor bestemming

€ 0,-

Risico's

Ontwikkelingen

N.v.t.

N.V. Sportinrichtingen Nieuwegein

Naam

N.V. Sportinrichtingen Nieuwegein

Vestigingsplaats

Nieuwegein

Doel

Exploitatie van het sportcomplex Merwestein en sporten stimuleren vanuit een vraaggericht programma in de Nieuwegeinse wijken.

Openbaar belang

De NV exploiteert het sportcomplex Merwestein en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid. De NV heeft op dit moment twee taken, te weten het beheren en exploiteren van sport- en evenementencomplex Merwestein en het uitvoeren van sport- en beweegactiviteiten door buurtsportcoaches.

Bestuurlijk belang

De gemeente is 100% aandeelhouder van de NV, totaal gestort aandelenkapitaal, inclusief gecumuleerde mutaties €  10.659.436.

Financieel belang

De gemeente verstrekt de NV een bijdrage in de exploitatie van het complex (onder meer voor de zwemactiviteiten), totaal € 1.214.700 en subsidie voor de buurtsportcoaches van €  464.200.

Eigen vermogen

Boekjaar: 2018

Vreemd vermogen

Boekjaar: 2018

Financieel resultaat voor bestemming

€ 110.500 negatief

Risico's

N.v.t.

Ontwikkelingen

• De verbouwing van het zwembad (2016) leidt naar verwachting tot meer bezoekers en daarmee mogelijk tot een beter financieel resultaat.
• De uitkomsten van de in 2016 opgestarte en in 2017 af te ronden gesprekken tussen de gemeente Nieuwegein en de NV Sportinrichtingen Nieuwegein over de toekomstige samenwerking moeten leiden tot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. In    2018 zullen de effecten en consequenties van de herijkte samenwerking in de praktijk tot uiting komen.

GGD regio Utrecht (GGDrU)

Naam

GGD regio Utrecht (GGDrU)

Vestigingsplaats

Zeist

Doel

De regeling dient de behartiging van de belangen van de deelnemers op het gebied van de openbare gezondheidszorg.

Openbaar belang

De regeling voorziet in de behoefte in de gemeenten aan openbare gezondheidszorg.

Bestuurlijk belang

De gemeente Nieuwegein wordt vertegenwoordigd in het Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling door wethouder A.J. Adriani.

Financieel belang

De totale bijdrage bedraagt €  1.837.200.

Eigen vermogen

Boekjaar: 2018

Begin: € 2.214.000

Eind: € 2.183.000

Vreemd vermogen

Boekjaar: 2018

Begin: € 11.419.000

Eind: € 11.319.000

Financieel resultaat voor bestemming

€ 175.116

Risico's

De deelnemende gemeenten zijn financieel aansprakelijk.
Mogelijk zijn er nog ombuigingen nodig voor versterking van de bedrijfsvoering. De GGD investeert in versterking van de bedrijfsvoering en zet daar meer capaciteit voor in. Daarvoor zijn ombuigingen noodzakelijk. Het is onzeker of de ombuigingsdoelstellingen worden behaald binnen de bestaande kaders. Het risico bestaat dat de gemeente alsnog moet bijspringen. In de begroting geeft de GGD aan te zullen komen met een dekkingsplan

Ontwikkelingen

De financiering van de jeugdgezondheidszorg is ontschot. Dit leidt tot een herverdeling van middelen die daarvoor worden aangewend. Naar verwachting zal dit voor de gemeente Nieuwegein gunstig uitpakken.

In dit verband wordt een wijziging van de gemeenschappelijke regeling voorbereid.

Voorbereidingen mogelijke uitbreiding met Vijfheerenlanden
Per 2018 zullen naar verwachting de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik herindelen tot een nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Afhankelijk van de provincie waartoe de nieuwe gemeente zal behoren, zal er sprake zijn van ontvlechting dan wel invlechting van alle GGD-taken.

De GGD bereid een nieuwe nota volksgezondheid (2018-2022) voor. Omdat het is belangrijk dat de GGD mee transformeert binnen het sociaal domein, dient te worden bezien of en in hoeverre e.e.a. kan worden ingepast binnen de transformatieagenda van Nieuwegein.

Sociale Werkvoorzieningsschap ‘Het Westelijk Gebied van Utrecht’ (‘Pauw Bedrijven’)

Naam

Sociale Werkvoorzieningsschap ‘Het Westelijk Gebied van Utrecht’ (‘Pauw Bedrijven’)

Vestigingsplaats

Breukelen

Doel

De regeling is getroffen ter behartiging van de integrale uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen.

Openbaar belang

PAUW bedrijven biedt passende en volwaardige banen aan mensen met een arbeidshandicap die in één van de samenwerkende gemeenten wonen.

Bestuurlijk belang

Wethouder M.C. Stekelenburg vertegenwoordigt de gemeente Nieuwegein in het dagelijks bestuur en J. Gadella in het algemeen bestuur.

Financieel belang

De gemeentelijke bijdrage bedraagt in 2018 € 404.800. De rijksbijdrage sociale werkvoorziening (onderdeel van de Integratie-uitkering sociaal domein) bedraagt € 2.550.300.

Eigen vermogen

Boekjaar: 2018

Begin: € 2.215.000

Eind: € 2.215.000

Vreemd vermogen

Boekjaar: 2018

Begin: € 5.044.000

Eind: € 4.494.000

Financieel resultaat voor bestemming

€ 0,-

Risico's

De gemeentelijke bijdrage voor de komende jaren is begroot op basis van de programmabegroting 2018 van PAUW Bedrijven. De gemeentelijke bijdrage neemt toe, vooral door:
-   afnemende bedrijfsinkomsten als gevolg van een afnemend aantal Wsw-plekken
-   een afname van het deelbudget Wsw in de Integratie-uitkering Sociaal Domein.

Het risico bestaat dat de bedrijfsinkomsten nog sterker afnemen, bijvoorbeeld door onzekerheid bij opdrachtgevers van PAUW Bedrijven vanwege het besluitvormingsproces rond de transformatie van de Wsw (zie hieronder bij ontwikkelingen).Verder bestaat het risico dat de ontwikkeling van het deelbudget Wsw per Wsw-plek nog ongunstiger is dan nu voorzien in het verdeelmodel. Wanneer deze risico’s optreden, ontstaat een hogere gemeentelijke bijdrage of een exploitatietekort dat moet worden aangevuld.

Ontwikkelingen

De instroom in de Wsw is gestopt op 1 januari 2015. De bestaande groep Wsw-werknemers behoudt haar rechten en plichten, maar daalt in omvang door natuurlijk verloop. Dit heeft gevolgen voor de uitvoering. De gemeenten die deelnemen aan de GR Pauw bedrijven zijn een proces gestart, gericht op het herformuleren van beleid en uitvoering.  

De gemeenteraad van Nieuwegein heeft in zijn vergadering van 23 februari 2017 vastgesteld dat het separaat blijven uitvoeren van de Wsw geen toekomstbestendige optie is, zowel vanuit de Wsw-werknemer en de Wsw-uitvoering als vanuit de brede doelgroep en uitvoering van Participatiewet en Wmo bezien.

De gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven om in een transformatieplan verder uit te werken:  hoe de uitvoering van de Wsw binnen de hoofdrichting waarbij de zes PAUW-gemeenten elk kiezen voor een ander samenwerkingsverband of voor zelfstandige organisatie van de integrale ondersteuning bij betaald en onbetaald werk, zal worden georganiseerd en opgenomen in de brede ondersteuning aan inwoners bij betaald en onbetaald werk, zodat de raad op basis van dat transformatieplan een definitief besluit kan nemen over de toekomstige uitvoering van de Wsw,

Voor de zomer 2017 zijn de voorstellen omtrent de toekomstige uitvoering van de Wsw aan de betrokken gemeenteraden gezonden. De Raad van Nieuwegein heeft een besluit genomen in september 2017. Bij instemming met de plannen volgt een periode van 15 maanden waarin de transformatie wordt geïmplementeerd. De GR zal uiteindelijk worden opgeheven. In de Lekstroom zullen Participatiewet en Wsw dan geïntegreerd gaan worden uitgevoerd.  Een beschut vangnet blijft beschikbaar, in ieder geval op de locatie IJsselstein.

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)

Naam

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)

Vestigingsplaats

Nieuwegein

Doel

In WIL werken de gemeente Nieuwegein, Houten, Lopik, Vianen en IJsselstein samen op het gebied van werk, inkomensvoorziening en inkomensondersteuning. Het doel van deze samenwerking is een meer effectieve uitvoering en het bieden van een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.

Openbaar belang

WIL biedt een financieel vangnet voor inwoners van het Lekstroomgebied die niet economisch zelfredzaam zijn. Daarnaast zet WIL zich in voor de re-integratie van mensen met een uitkering op de arbeidsmarkt en biedt zij inkomensondersteuning (inclusief schuldhulpverlening) aan mensen om armoede, schulden en sociale uitsluiting te bestrijden.

Bestuurlijk belang

De gemeente Nieuwegein wordt vertegenwoordigd in het Dagelijks en Algemeen bestuur door wethouder sociale zaken, M.C. Stekelenburg. Vanaf 1 januari 2016 is de wethouder Financiën, J. Gadella, toegetreden tot het Algemeen bestuur.

Financieel belang

De gemeente Nieuwegein leverde een exploitatiebijdrage voor de uitvoering van de taken van de dienst, en de bedrijfsvoering. De exploitatiebijdrage van Nieuwegein aan WIL bedroeg (na verrekening btw) € 5.671.300 (exclusief DVO's).

Eigen vermogen

Boekjaar: 2018

Begin: € 0

Eind: € 0

Vreemd vermogen

Boekjaar: 2018

Begin: € 140.000

Eind: € 0

Financieel resultaat voor bestemming

€ 2.603.494

Risico's

WIL verwachtte, na de vaststelling van de begroting 2016, een flinke stijging van het aantal klanten door hogere autonome groei en de instroom van statushouders (vluchtelingen).
Deze stijging zou van invloed zijn op zowel de organisatiekosten als de regelingskosten. Dit risico is door WIL omgezet in een begrotingswijziging (€ 460.000 extra), waar de raad positief op reageerde.
De stijging van de klanten is in de loop van het jaar afgevlakt, mede door ontwikkelingen op Europees (de stijging van het aantal vluchtelingen vlakte af) en lokaal gebied (door te kiezen voor andere oplossingen op het gebied van huisvesting van taakstellers, bleven de kosten voor deze groep beperkt).

Voorts is de verdeelsystematiek van het macrobudget voor de uitkeringen ingrijpend gewijzigd. Dit heeft tot een verlaging van onze inkomsten geleid. Door het uitblijven van de stijging van het aantal klanten, zijn de lasten en baten GUP vrijwel gelijk.

Ontwikkelingen

WIL is een belangrijke samenwerkingspartner van de gemeente in het kader van Lekstroom Werkt. In regionale en lokale projecten experimenteren we met een nieuwe aanpak om onze inwoners te ondersteunen richting betaald werk, of als dat (nog) niet lukt, onbetaald werk. Vanaf 2016 experimenteren WIL en de aangesloten gemeenten met pilots, bijvoorbeeld Klimmen Op Eigen Kracht (KOEK) en WederX (lees: wederkeer).
De bestaande en nieuwe pilots van alle Lekstroomgemeenten worden in de loop van de experimenteerperiode geëvalueerd en de good practices gedeeld. Zo komen we te weten ‘wat werkt’.
Als de ‘good practices’ leiden tot een wens voor nieuw beleid, wordt dit voorgelegd aan de raad.

Samenwerkingsorgaan Stichtse Groenlanden (SSG)

Naam

Samenwerkingsorgaan Stichtse Groenlanden (SSG)

Vestigingsplaats

Utrecht

Doel

Behartigen van de belangen van de deelnemers bij de gemeentelijke regeling en beheren en investeren in natuur en landschap.

Openbaar belang

Het beheren, onderhouden en realiseren van recreatief groen en zwemwater in de regio.

Bestuurlijk belang

De gemeente Nieuwegein wordt vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur door wethouder J.A.N. Gadella.

Financieel belang

De gemeente verstrekt een deelnemersbijdrage naar rato van het aantal inwoners. De bijdrage van Nieuwegein voor 2016 bedraagt € 209.400.

Eigen vermogen

Boekjaar: 2018

Begin: € 5.244.100

Eind: € 4.373.200

Vreemd vermogen

Boekjaar: 2018

Begin: € 4.776.600

Eind: € 5.424.300

Financieel resultaat voor bestemming

€ 123.700

Risico's

Weersinvloeden op de inkomsten van het strandbad Maarsseveense plassen.
Er bestaat een risico op een negatief saldo, dat aan het einde van het jaar 2018 met de gemeente verrekend moet worden.
De bijdrage van de gemeente Nieuwegein ligt in beginsel vast voor de periode 2015-2018. Aan het einde van deze periode een verrekening plaats van mee- en tegenvallers. De uitkomsten kunnen op dit moment nog niet worden ingeschat.

Om het risico op een negatief saldo aan het eind van de budgetperiode zo klein mogelijk te maken, worden tussentijdse rekeningresultaten vereffend met de algemene reserve van het recreatieschap. Voor het begrotingsjaar 2018 worden er middelen uit de algemene reserve onttrokken. Bovendien wordt er voor het jaar 2018 wederom een indexatie toegepast, dit is in de jaren 2014-2017 achterwege gebleven.

Ontwikkelingen

Naar verwachting zal de gemeente De Ronde Venen per 1 januari 2018 toetreden tot het recreatieschap. Betrokkenen hebben elkaar gevrijwaard voor risico’s en aanspraken die hieruit voortvloeien.

Dit resulteert in een begroting met twee gescheiden programma’s. Te weten : één programma voor het oorspronkelijke gebied van het schap en één voor het geboed van de Ronde Venen.

Dit wordt eind 2022 geëvalueerd, waarna wordt bezien of en in hoeverre deze verder met elkaar kunnen of moeten worden vervlochten. Daar valt op dit moment niets met zekerheid over te zeggen

Geynwijs

Naam

Geynwijs

Vestigingsplaats

Nieuwegein

Doel

Doel van de stichting is het binnen de beleidskaders van de gemeente organiseren van de sociale wijkteams in Nieuwegein ten behoeve van de uitvoering van de Wmo, Jeugdwet en (Gedeelte) van de Participatiewet. Deze teams bestaan uit professionals die de Nieuwegeinse inwoners per 1 januari 2015 kunnen adviseren over ondersteuningsvragen en een doelenplan opstellen waarin ook de inzet van voorzieningen, hulp en zorg wordt geregeld. Op deze wijze krijgen worden inwoners zo onafhankelijk mogelijk geholpen.

Openbaar belang

Bestuurlijk belang

Het college van B&W benoemt en ontslaat de leden van de raad van toezicht. Indien nodig kan het college ook de directeur/ bestuurder schorsen dan wel ontheffen uit zijn/haar functie.

Financieel belang

De subsidie 2018 is geraamd op € 3.981.700.

Eigen vermogen

Boekjaar: 2018

Begin: N.v.t

Eind: N.v.t

Vreemd vermogen

Boekjaar: 2018

Begin: N.v.t

Eind: N.v.t

Financieel resultaat voor bestemming

N.v.t.

Risico's

Risico's van de stichting zitten voornamelijk in de personeelskosten in relatie tot de hoogte van het subsidie. Als de personeelskosten hoger zijn dan de inkomsten uit subsidie ontstaat een risico voor de gemeente. Namelijk, faillissement van de stichting en mogelijke aansprakelijkheid/vervangingskosten van de gemeente. Op dit risico zijn maatregelen genomen zoals de aanstellingsbevoegdheid door het college van B&W.
Risico's ontstaan voor de gemeente ook als er meer verplichtingen worden aangegaan door de stichting worden vooralsnog gedekt uit de gemeentelijke begroting. Daarover zijn afspraken gemaakt (monitoring, bijsturen van werkwijze) in o.a. de uitvoeringsovereenkomst. In de paragraaf Weerstandsvermogen is rekening gehouden met het risico op Jeugdzorg.

Ontwikkelingen

De stichting en de sociale wijkteams zijn op 1 januari 2015 gestart. De stichting is een spin in het web tussen inwoners, vrijwilligers en professionals. De werkwijze van de stichting ontwikkelt zich in die richting.
Conform de afspraak met de gemeenteraad wordt in het najaar van 2017 de brede toegang geëvalueerd, zodat we ook op dat onderdeel in 2018 kunnen werken aan verdere verbeteringen.