Inleiding
Doel van het betaald parkeren in Nieuwegein wordt samengevat als “de juiste parkeerder op de juiste plek tegen het juiste tarief”. Voor het gebruik van parkeervoorzieningen voor de auto rekenen wij een parkeertarief. Het parkeertarief is een sturingsinstrument. Zo stimuleren wij met het parkeertarief in de parkeergarages in de binnenstad het winkelend publiek om in de parkeergarages te parkeren. Op straat geldt juist een hoger parkeertarief. Voor het doen van een snelle boodschap (maximaal 30 minuten parkeren) zijn een beperkt aantal gratis flitsparkeerplekken beschikbaar in de vorm van een parkeerschijfzone. Wij werken continu aan het op peil houden van de kwaliteit van de parkeervoorzieningen en daarmee de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Door dagelijks intensief beheer en het planmatig uitvoeren van groot onderhoud blijft de kwaliteit van de parkeervoorzieningen op niveau. Waar nodig wordt de kwaliteit verbeterd door maatregelen die de beleving van de parkeerders optimaliseren, zoals het verbeteren van de vindbaarheid van de parkeervoorzieningen en het optimaliseren van de routeaanduidingen. Als onderdeel van het realiseren van meer gebruiks- en betaalgemak wordt gestart met inrijden op kenteken in de parkeergarage Cityplaza. Onderzoek wordt gedaan naar het achteraf maandelijks betalen van het parkeergeld in de parkeergarages in combinatie met een loyaliteitssysteem.

Reserve parkeren
In de parkeerexploitatie wordt gerekend met een aanloopverlies vanwege hoge investeringen in de gebouwde parkeervoorzieningen. De aanloopverliezen worden gedekt door een reserve parkeren, groot € 16,6 miljoen.

In de parkeerexploitatie wordt uitgegaan van het beginsel dat de door te berekenen rente is gebaseerd op de gemiddelde rente die de gemeente betaalt op de aangetrokken geldleningen. Voor 2018 bedraagt deze gemiddelde rente 3,23%. Dit beginsel wordt voor de parkeerexploitatie in de begroting gehandhaafd. Toerekenen van een ander percentage dan het gemiddelde percentage van de aangetrokken geldleningen leidt tot een budgettair verschil elders in de begroting (op het onderdeel treasury) en is om die reden ook niet wenselijk.  

Ontwikkelingen 2018
De parkeerexploitatie bestaat uit kosten en opbrengsten. Aan de kostenkant worden iets hogere uitgaven begroot voor de externe parkeerdienstverlening. De afgelopen jaren zijn veel kostenbesparende maatregelen doorgevoerd. Op dit moment is het doorvoeren van nog meer kostenbesparende maatregelen niet reëel. Aan de opbrengstenkant worden geen extra inkomsten begroot. De begrote opbrengsten in de parkeerexploitatie stijgen jaarlijks als gevolg van prijsindexatie. De bezetting in de parkeergarages fluctueert jaarlijks. De tendens in de bezetting was de afgelopen jaren stijgend maar de groei vlakt af. De exploitatie wordt jaarlijks herzien. Aan de opbrengstenkant worden aanzienlijk minder inkomsten op parkeerhandhaving begroot. Sinds 2015 is het parkeertarief in de binnenstad op straat veel hoger dan in parkeergarages. Dit heeft geleid tot minder parkeerders op straat en meer in de parkeergarages. Vanuit integrale handhaving vindt toezicht plaats op de betalingsbereidheid van parkeerders op straat. Omdat er minder parkeerders op straat zijn, is het aantal parkeerders op straat dat niet betaald flink gedaald. De betalingsbereidheid is op niveau.