Sinds 2017 schrijft het BBV voor dat er een overzicht in de begroting wordt opgenomen van de lasten en baten per taakveld. Deze taakvelden zijn landelijk voorgeschreven. Door deze standaardindeling is een betere vergelijking van de lasten en baten tussen gemeenten mogelijk.

Taakveld

Omschrijving taakveld

 lasten 2018 

 baten 2018 

 saldo 2018 

BESTUUR EN ONDERSTEUNING

0.1

Bestuur

     2.823.800

                 -  

     -2.823.800

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

                -  

                 -  

                 -  

0.2

Burgerzaken

     2.559.100

      1.344.900

     -1.214.200

0.4

Overhead

   21.929.900

      3.839.800

   -18.090.100

0.5

Treasury

     5.461.800

      6.736.900

      1.275.100

0.61

OZB woningen

                -  

    11.697.400

    11.697.400

0.62

OZB niet-woningen

                -  

      3.654.300

      3.654.300

0.63

Parkeerbelasting

                -  

      1.908.000

      1.908.000

0.64

Belastingen overig

     1.509.800

      1.108.600

        -401.200

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

                -  

    82.188.900

    82.188.900

0.8

Overige baten en lasten

         61.600

         181.800

         120.200

VEILIGHEID

                -  

                 -  

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

     3.510.900

         200.400

     -3.310.500

1.2

Openbare orde en veiligheid

     2.242.200

         451.600

     -1.790.600

VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

                -  

                 -  

2.1

Verkeer en vervoer

     8.518.100

      1.270.300

     -7.247.800

2.2

Parkeren

     6.412.600

      3.760.600

     -2.652.000

2.3

Recreatieve havens

         60.200

           23.500

         -36.700

2.5

Openbaar vervoer

           8.200

                 -  

           -8.200

ECONOMIE

                -  

                 -  

3.2

Fysieke bedrijfs infrastructuur

   15.276.200

    15.025.000

        -251.200

3.3

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

       344.600

           11.500

        -333.100

ONDERWIJS

                -  

                 -  

4.1

Openbaar basisonderwijs

       198.600

         281.100

           82.500

4.2

Onderwijshuisvesting

     3.826.700

         466.600

     -3.360.100

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

     3.782.300

      1.345.800

     -2.436.500

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

                -  

                 -  

5.1

Sportbeleid en activering

       395.900

                 -  

        -395.900

5.2

Sportaccommodaties

     3.822.800

         738.700

     -3.084.100

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

     4.992.600

      1.470.600

     -3.522.000

5.4

Musea

       272.700

                 -  

        -272.700

5.5

Cultureel erfgoed

       215.700

           90.900

        -124.800

5.6

Media

     1.915.400

                 -  

     -1.915.400

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

     5.620.800

           91.900

     -5.528.900

SOCIAAL DOMEIN

                -  

                 -  

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

     3.388.600

         701.300

     -2.687.300

6.2

Wijkteams

     5.000.700

                 -  

     -5.000.700

6.3

Inkomensregelingen

   28.445.800

    19.022.100

     -9.423.700

6.4

Begeleide participatie

     3.624.400

                 -  

     -3.624.400

6.5

Arbeidsparticipatie

     2.027.600

                 -  

     -2.027.600

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

     1.437.700

           24.300

     -1.413.400

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

   16.729.800

         679.800

   -16.050.000

6.72

Maatwerkdienstverlening 18+

     4.465.200

                 -  

     -4.465.200

6.81

Geescaleerde zorg 18+

     1.836.300

                 -  

     -1.836.300

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

                -  

                 -  

7.1

Volksgezondheid

     2.619.500

                 -  

     -2.619.500

7.2

Riolering

     3.506.500

      4.743.800

      1.237.300

7.3

Afval

     5.070.900

      5.683.800

         612.900

7.4

Milieubeheer

     1.702.400

           27.700

     -1.674.700

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

       256.100

         366.900

         110.800

VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORD., STED.VERNIEUWING

                -  

                 -  

8.1

Ruimtelijke ordening

     1.302.100

         136.600

     -1.165.500

8.2

Grondexploitatie ( niet bedrijven tereinen)

   12.759.600

    12.856.000

           96.400

8.3

Wonen en bouwen

     1.889.200

      1.305.900

        -583.300

0.10

Mutaties reserves

       197.000

      8.597.500

      8.400.500

BEGROTING 2017 - 2020

  192.021.900

    192.034.800

               12.900